Poesie

 Scritto da il 12 Marzo 2011 alle 20:14
 

catanista60

11 Gen 2009 : ” A SQUATTRA DO ME CORI”

Chiddu ca provu,non vu sacciu riri,

sulu u tifusu,a mia mi po’ capiri,

quannu a me squatra,scinni ndi lu campu…

u cori abballa,e abballa senza abbentu.

Cu na iucata,npalluni, intra la riti,

na festa immensa,chissu lu sapiti,

e festeggiamu,ca pari cannivali,

na gioia ranni, ca non si po’ scuddari.

a la me squattra,tutta la simana,

pensu comu fussi la me zita,

e su non vinci ,a gioia s’alluntana…

e u Catania a gioia da me vita!

Catanista60

04 Feb 2009 : ” S.AITA”

U me cori abballa e canta

quannu ammenzu a strada tutti nsemi,

curremu appressu a nostra Santa…

pi idda u cori abballa e fremi.

su pimmittiti nsemi cu la Santa,

u Catania,adddimura comu idda,

pi tuttu chissu u cori canta…

Catania e a Santa sunu a nostra stidda!

SALVO DA CASSINO

CARO WATER ZENGA QUESTA E PER TE UOMO RAGNO

A PALERMU TI NIISTI E A NUAUTRI NI LASSASTI,

SAUTANNU NI RICISTI CHI NON SALTA CATANISI E’,

MA U CUNTU NON TI FACISTI

CA CONTRU I CATANISI NESSUNU RISISTI,

BRAVU BRAVU UOMU RAGNU

TI FINIU A SAUTARI ORA SUPRA O SCADDABBAGNU,

PI TANTU U SCUDETTU TU VULEVI

E INVECI MANCU A COPPA DO NONNU TU VINCEVI,

ORA HAI VOGGHIA A SAUTARI

PICCHI NAUTRA SQUATRA TA’ TRUVARI,

PICCHI NUATRI A CATANIA TAMA A SPITTARI

ACCUSSI TI FACEMU SAUTARI. BRAVU BRAVU UOMU RAGNU

ORA IAI VOGGHIA A SAUTARI SUPRA O SCADDABBAGNU

QUESTA L’HO DEDICATA INTERAMENTE AL MISTER ZENGA

MONGIBELLO

Mihajlovic rissi sì o Catania!

“allinari sta squatra, chista è a me smania”!

E dopu Marinu, Zenga e Atzori

..’e catanisi aia trasiri ‘ndo cori!

Ci rissi a Puvvirenti:

“ratimi i iucaturi ..o non si ‘nni fa nenti!”

C’era macari Lo Monacu ad ascutari,

cca testa accunsintiu ma pinsau:… “vatti a cuccari”..

“avemu Martinez e Mascara

…e iù chinn’accattu nautra ‘para?

Accattamu a Capuanu e Potenza

..di l’autri putemu fari senza!

cchè goll’i Morimotu e Plasmati

non è ca appoi semu ‘nguaiati!

ccu Tellizzi e Spolli

fossi paremu ‘mpocu polli!

però se furiunu Ledesma e Cavvuni

arricupigghiunu palli a miliuni!

avemu macari Avvarez e Barrientos

e putemu fari a guerra ‘cche mulini a ventos!

‘cche putteri..’Nduia e Campagnolu

ca non pigghiunu mancu ‘ntiru a ‘vvolu!

anzichè parari …

s’ammuccunu ‘ncannolu!

“Staiu pinsannu…. non è ca a cuppa è a mia ca sugnu ….’mpagghiolu???

SALVO 70 DA CASSINO

27 febbraio 2010 alle 22:23

ARRIVAU U BARI

arrivaiu u bari e viremu chi voli fari,

quattru puppetta co sucu sa puttari e mutu sa stari,

menu mali ca avemu a Ricchiutellu ca nava a iucari e sempri megghiu di mascara ca nama luvari,

po ce llma morimotu e martiniz ca ndo campu fanu mpazziri, e ancora chissu e nenti pi finiri,

bravu Sinisa oggi ta uscasti a spisa,

iu vulissi na bella cosa u catania ca fa l’impresa contru ogni squatra senza resa

a strata ca pigghiamu e sulu una ca a serie

A e sulu po Catania e pi nissuna

questa la dedico a tutti gli amici rossoazzurri e fratelli

 

Mongibello

8 marzo 2010 alle 22:38

IN SADDEGNA

In Saddegna ninni iemu
e ‘mpareggiu nni puttamu

piccatu ca Llama s’astruppiau
ma u Catania ‘bbonu di cumputtau

apprima signanu iddi ‘ccu ‘ntiru avvolu
ma nuatri c’iarispunnemu ccu ‘mbeddu cannolu

Mascara signau ‘nrigori prucuratu di Mattinez
ddopu n’autru puppettu cci calau Maxi Lopez

nna travessa pigghiamu ccu Mmarianu
iddi pareggianu …. e nni mangiamu i manu

comunqui, ccu sta pattita pareggiata
nuatri, na sintemu sempri su……

Mongibello

9 marzo 2010 alle 22:12

Dedicata a Llama

Cristian Llama s’astruppiau
Beppe il Nonno s’incazzau

semu tristi tutti pari
ora ‘nnama a preoccupari?

Vai, su Cristian non t’abbaruari
stamu tutti ad aspittari

a stu bellu iucaturi
cci facemu l’auguri

ddi na pronta guarigione
e ‘nritorno da campione

VAI CRISTIAN!!!

Mongibello – io ci credo -9

12 marzo 2010 alle 23:44L’inter di Murignu

Arruau l’inter di Murignu
nuatri, ‘Catania nicu di Mascarignu

dopu ‘mprimu tempu di tuttu rispettu
‘ncontropiedi nni ficiunu ‘mpuppettu

ma i cunti non si ficiunu bboni
nni pungenu e addivintamu 11 leoni

accuntu ccu Maxi Lopez pareggiamu
appoi ccu Mascarignu ‘nvantaggiu iemu

appena tannicchia n’addifinnemu
e ‘u tezzu puppettu ccu Mattinez cci calamu

E GRAZIE A DIO SON CATANESE OHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOH!!

E GRAZIE A DIO SON CATANESE OHOHOHOHOHOHOHOH!!!

Mongibello – io ci credo -8

21 marzo 2010 alle 22:06

Dall’Emilia e da Bolzano”

Semu pronti e pattemu ppi Verona
Speriamu a DDiu ca nna manna bbona

Matteocifalotu, Pippo e Mongibello
Uno da Cibali e due da Picanello

Semu tutti tri di Forzacatania
Aspittaumu d’incuntrarini ccu tanta smania

Matteu ccu so muggheri e Samuel, so figghiu
Iù e Pippu, non puteumu stari megghiu

Nni telefonanu Joe e Catanista
“auh! C’è a televisioni mittitivi in bellavista!”

Nuatri n’accuntintamu di ‘mpareggiu
Tantu, ppà ora c’è cu sta peggiu

A ics de scummissi a luvau macari a Snai
Menu mali ca u “rui” non mu iucai

Cantamu e abballamu ammenzu a centu
Ccu tuttu ca erumu cincucentu

Pellissier iucau bonu e nni signau
C’un bellu rigori Maxi Lopez pareggiau

Stu pareggiu, l’auna rittu, era signatu
Iù, parannu ccu vuatri, mi ll’ava ‘nzunnatu

Niscemu ddo stadiu tutti cuntenti
E salutamu macari a Puvvirenti

Ciau Matteu, iù in Emilia e tu a Bolzano
Semu luntanu dda nostra terra …..Vulcano!

GRAZIE A DIO SON CATANESE!

Mongibello – io ci credo -5

25 marzo 2010 alle 19:45

I trenta di Mascara
Accuminciamu a ‘stamatina
a parari dda Fiorentina
quannu a pattita accuminciau
‘u Catania subbutu calau
Izcu isau na palla ca pisava ‘na cantara
ccu ‘ncoppu di testa non signau Mascara?
ccu ‘stu gollu arrivau a trenta
e u megghiu cannuneri addiventa
“”ha stari arreri e non gh’iri avanti””
c’araccumannau a Biagianti
e sempri, ci rissi Mihailovic
“”non fari moviri a Jovetic””
i rossazzurri iucaunu di contenimentu
e Prandelli cettu non era cuntentu
a Fiorentina iucau bona e non fitiu
ma allura…..comu finiu?
finiu ca abbattemu e viola
e ‘u magicu Catania …. avvola!!

abballa abballa omu ragnu
ora abballa supra o scaddabagnu

Mongibello – io ci credo -2

6 aprile 2010

Abbattemu i rosella

O Massiminu succirìu na cosa bella
u magicu Catania, abbattìu i rosella

Alvarez s’ava arripigghiatu allura allura
l’avversariu accucchiàu ‘na mala fiùra

nautra vota Mihajlovic azziccàu a marcatura
e ‘u Catania è …‘na squatra da paura

supra a Pastore ci misi Biagianti
contru ‘e palemmitani parèumu giganti

Ricchiuti a Migliacciu ‘a palla c’ammucciàu
Mascara divinu, comu ‘o solitu iucàu

unu de’ megghiu è sempri Mattinez
e ‘a sta vota ci fù ‘n super Maxi Lopez

u Palemmu non si l’ha pigghiari a’ mali
tantu, si sapi, dda Sicilia …. Catania è ‘a capitàli!

Abballa, abballa uomu ragnu
ora abballa supra ‘o scaddabagnu!!

Catanesi si nasce!!!

catanista60

6 aprile 2010

“A ME PASSIONI”

Mai ppi na vota putissi pinsari
ca la’me squattra putissi cangiari
mai n’di lu munnu putissi atruvari
nautra squattra ca iu’ putissi amari.
E lu me cori ca mu fa pinsari
e la me storia ca non po canciari
e ppo Catania iu vogghiu cantari
e ppi cantari non maia’sgulari.
vulissi appoi, sempri vi’riri,
vinciri sempri e farini arririri
i ru culuri cchiu belli ddo munnu
e l’aquila palemmitana farimi o’funnu.
Ca ppa me squattra u cori mi fremi,
vinciri sempri chissu mi premi.
Chissu vulemu li Catanisi
chissu spiramu ne prossimi misi,
e ci criremu, e na sintemu
ca’prossima vota : “campiuni saremu!”

peppepazzo46

7 aprile 2010

ccu mihajlovic sta squattra canciau
e 38 punti a casi si puttau

u catania tanti emozioni ni vici viviri
da palermo,pa juventus finu all’interi

uora cè u milan ca ancora n’abbatemu
e si ci pruvamu sicuramenti cia facemu

miha caricali a dovere
che una vittoria col milan sarà tutto un piacere

Mongibello – io ci credo -1

12 aprile 2010

Metto la poesia dell’incontro di ieri, ma devo fare un incitamento (sembra che porti bene!!)

Abbattiamo il Sienaaaaa!!!!!

Auh! Sèmu a Milanu!

Pippu, Mongibellu e autri parenti
àuna iutu a Milano macàri ppì nènti

stù Catania non è chiù sorpresa
è ‘na bella squatra, non dimostra resa

nènti paura, tanta personalità
ccu tuttu ca chistu non è u Milan di Kakà

ppi l‘infortuniu non c’era Mattinez
ièmu in vantaggiu ccu Maxi Lopez

‘na bella pattita nni stamu virènnu
parànnu ccu tìa mi staiu addivittènnu!

mi stav’aspittànnu ‘mpareggiu immediàtu
ma cu cci pinsava c’àuma raddoppiàtu!

Auh! Sèmu a Milanu e stàmu dui a zeru!
stàiu ‘nzunnannu? Non mi pari veru!!

All’inìzziu dda ripresa signàu Borrièllu
minchia carùsi, facemu buddèllu!

Cchiù di ‘na vòta putèumu triplicàri
a dèci minuti dda fini i fìcimu pareggiari

dài rossazzurri, tinemu bòtta!
Non facèmuli tirari, chiurèmu stà potta!

‘u triplici fischiu e finìu a pattìta
Catania, sì bella, sì tutta a mè vita!!

E alè alè, alè alè, alè alè alè alè Vulcàno!
E alè alè, alè alè, alè alè alè alè Vulcàno!
Perché vulcano è la terra che amiàmo,
dell’eruzione ce ne freghiàmo oh!oh!!

Mongibello = vulissi arrivari a 45

3 maggio 2010 alle 21:51

‘A salvèzza

Erùmu ultimi a novi pùnti
Non mi pàri vèru ùnni sèmu jùnti

Dopu Atzòri, allèggiu allèggiu
Qualche vittoria e qualche parèggiu

‘a squatra Sinìsa pigghiàu ppè manu
E viremu unni arruvàmu!

Arrivàu ‘u rui di maggiu
Dopu ‘ntiru e ‘mpallèggiu

Nni putèva ìri peggiu
Ma ‘u Catania iucàu saggiu

‘na pattènza tutta sparàta
Cca Juventus affannàta

Ccu Silvestre ièmu in vantàggiu
‘nda riprèsa ci fù ‘u parèggiu

I bianconeri di Buffon e di Del Pieru
Nuàtri nni savvàmu e non ni pàri vèru!

Nàutru tabù ama a sfatari?
O na pattìta giuriziùsa ca n’àma savvàri!

C’un parèggiu dill’Atalanta
Sèmu salvi!….e ‘a giòia è tanta!

Nàutra vòta stàmu in serie “A”
Non si po’ cuntàri cchi felicità!

Tutti pàri, cu è a màri e ccu ‘ndè muntagni
Stuppàmini ‘na buttìgghia di sciàmpagni!

‘u prisidènti ‘na prumìssa nni vòsi fàri
Intra ‘a cinc’ànni in Europa n’ha puttàri

Tutti i Catanìsi a Puvvirènti
Àma essìri sùlu riconoscènti

Ìddu, Lo Mònacu, Sinìsa e i iùcaturi
Gènti di paròla, sèri e ….prufissùri

Stà salvèzza, tantu aspittàta
Ccu suffirènza, ma miritàta

Tutti, i iucatùri e tutti i tifùsi
‘a conquistàmu ‘a fàcci dde cucchi e dde ‘mmiriùsi!!!

…….E GRAZIE A DIO SON CATANESE OHOHOHOHOHOHOHOH!!!

peppe58

8 aprile 2011

AMORE ROSSAZZURRO

Immerso nella bolgia dello stadio, le urla e le grida dei tifosi mi trascinano con se.

La mia passione per te trascina i miei pensieri in un infinito rossazzurro.

Come sei bella dolce squadra del mio cuore, dolce dono della mia vita.

Quando ti guardo i miei occhi si perdono nei tuoi meravigliosi colori.

Quando segni, i tuoi gol sono come diamanti conservati in uno scrigno dei ricordi.

Sai essere sempre giovane, per chi tanto giovane più non è.

Sai essere tanto storica per chi tanto giovane ancora è.

Sei il senso della mia follia, sei la ragione del mio cuore.

Sei la mia parte d’inferno, sei la mia parte di paradiso.

Sei il mio ricordo più indelebile nella voce del silenzio.

Rosario Faro 

24 febbraio 2013

A volte la Lux fa vedere le cose con maggior Chiarezza. E fu cosi che l’Angelo Joe,

inviato da Giorgio da Napoli, divento il Salvatore della situazione per avere condotto

nella Val del Mongibello il professore Tino a riposare dalle fatiche giornaliere,

approfittando della chiusura delle scuole. Ma fu li che, al calar della sera, un Faro

luminoso si accese e comparve il Presidente Pulvirenti con due palle in mano da

spalmare e grattuggiare sulle bianche nevi. E l’Etna si ammantò di colori ducali.

Marco Platania 

23 aprile 2013

CATANISI FILICI

A Catania c’è a muntagna e c’è u mari ca ti vagna,

sia n’t’astati ca n’ummennu u suli è cauru ma c’è lu ventu;

ti tagghia a facci n’menzu a nivi ma su scinni a mari suri e vivi.

A Catania è sempri festa, sia ca u suli ti squagghia a testa sia ca pioggia ca non s’arresta.

Picchì u catanisi è sempri felici, abbasta ca u Catania vinci i sò pattiti.

 

su
giu